I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

  • w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii (statut 116),
  • członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi (statut 117),
  • w skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych (statut 118).

Parafialna Rada do spraw ekonomicznych w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie została powołana na wniosek ks. Prob. Rafała Sobieraja dekretem Biskupa Kaliskiego z dnia 7 września 2017 roku.