XXIV Niedziela Zwykła, 15 września 2019 roku

  1. Dziś roz­po­czyna się IX Tydzień Wycho­wa­nia pod hasłem „Nau­czy­cielu, gdzie miesz­kasz”, aby przy­po­mnieć, że to dom rodzinny i rodzice są pierw­szymi i naj­waż­niej­szymi wycho­waw­cami. W reli­gij­nym wycho­wa­niu mie­ści się także nauka reli­gii przez cały okres nauki szkol­nej – pro­simy, aby rodzice dopil­no­wali uczest­nic­twa dzieci i mło­dzieży w lek­cjach reli­gii, które na prośbę rodzi­ców ma obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wać każda szkoła i przed­szkole.
  2. „Bóg zapłać” za ofiary zło­żone na fun­dusz remon­towy.
  3. W śro­dę18 IX święto św. Sta­ni­sława Kostki – Patrona mło­dzieży: za jego wsta­wien­nic­twem módlmy się w tym tygo­dniu w inten­cji dzieci, mło­dzieży, nauczy­cieli i wycho­waw­ców.
  4. W przy­szłą nie­dzielę odbę­dzie się Ogól­no­pol­ska Piel­grzymka Mał­żeństw i Rodzin na Jasną Górę.
  5. Pod chó­rem do naby­cia prasa kato­licka.
  6. Po Mszy św. można zło­żyć ofiarę na Kato­licki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski.
  7. W minio­nym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej para­fii śp. Hannę Mycek i Edwarda Grodz­kiego. Wieczny odpo­czy­nek…