Październik – miesiącem różańca św.

Nabo­żeń­stwa różań­cowe

dla dzieci 

od wtorku do czwartku o godz. 17.00

dla mło­dzieży i doro­słych

codzien­nie o godz. 18.00 modli­twę pro­wa­dzą poszcze­gólne grupy dusz­pa­ster­skie

Grupa modli­tewna o. Pio – w poniedziałek

Krąg biblijny – we wtorek

Żywy Róża­niec – w środę

Apo­sto­lat Mar­ga­retka – w czwar­tek

Czci­ciele Miło­sier­dzia Bożego – w pią­tek

Domowy Kościół i Róża­niec Rodzi­ców – w sobotę

Róża­niec odma­wiany jest też codzien­nie w kaplicy rano o godz. 6.30.

Comments are closed.