Parafia – miejsce udzielania i przyjmowania sakramentów

I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

  1. Parafia pozostająca w jedności z diecezją, do której należy, trwa poprzez nią w jedności z całym Kościołem na ziemi pod przewodnictwem Najwyższego Pasterza, którym jest Papież – Biskup Rzymu.
  2. Troskę pasterską nad parafią sprawuje proboszcz pod kierownictwem Biskupa diecezjalnego.
  3. Wierni – członkowie Kościoła – pozostają z nim w jedności poprzez niewidzialne więzy łaski oraz więzy widzialne, wśród których szczególne znaczenie posiada przynależność do parafii, na której terenie zamieszkują.
  4. W parafii mają przystęp do rzeczywistości Kościoła – do słowa Bożego i świętych sakramentów, których szafarstwo jest sprawowane pod kierownictwem proboszcza.

Przywołana wyżej struktura Kościoła Chrystusowego stanowi rację uzasadniającą znaczenie parafii oraz przynależności do niej dla religijnego życia wiernych. Dlatego sakramenty święte powinny być udzielane i przyjmowane w parafii przynależności, chyba że poważne racje doradzają co innego. (statut 412)

Parafią przynależności jest parafia faktycznego zamieszkania, niezależnie od posiadanego adresu zameldowania. Fakt zamieszkania potwierdza wpis w kartotece parafialnej dokonany na podstawie zgłoszenia osobistego w biurze parafialnym po zmianie miejsca zamieszkania zweryfikowany podczas spotkania w czasie dorocznych odwiedzin duszpasterskich zwanych kolędą.

Chrzest Święty

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16,16)
Kliknij tutaj

Bierzmowanie

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.(...) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dzieje Apostolskie 2, 2–4
Kliknij tutaj

Eucharystia

„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: »Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje«. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: »Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów«” (Mt 26, 26-28).
Kliknij tutaj

Pokuta i pojednanie

"Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?" Ew. Marka 2:7
Kliknij tutaj

Namaszczenie chorych

"Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone." Jk 5:14-15
Kliknij tutaj

Kapłaństwo

Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska – wyrocznia Pana. (Jer 23,1)
Kliknij tutaj

Małżeństwo

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4).
Kliknij tutaj