I Synod Die­ce­zji Kali­skiej mówi:

Zna­cze­nie chrztu

Sakra­ment Chrztu wyzwala z grze­chu pier­wo­rod­nego i z wszyst­kich innych grze­chów, rodzi do życia Bożego, włą­cza do wspól­noty Kościoła – Mistycz­nego Ciała Chry­stusa – otwiera dostęp do pozo­sta­łych sakra­mentów, sta­nowi począ­tek i fun­da­ment całego chrze­ści­jań­skiego życia. (sta­tut 413)

Przyj­mu­jący Chrzest

Dzieci powinny być ochrzczone moż­li­wie naj­szyb­ciej po uro­dze­niu. (sta­tut 414) Dziecko powinno być ochrzczone, jeżeli ist­nieje uza­sad­niona nadzieja jego kato­lic­kiego wycho­wa­nia. (sta­tut 415)

Zada­nia dusz­pa­ste­rzy

Dusz­pa­ste­rze powinni: orga­ni­zo­wać kate­chezę dla doro­słych, która budzi­łaby ich świa­do­mość chrzcielną i uka­zy­wała zna­cze­nie Chrztu dla chrze­ści­jań­skiego życia, nale­ży­cie pouczyć rodzi­ców dziecka i chrzest­nych o zna­cze­niu Chrztu i zwią­za­nych z nim obo­wiąz­ków, o ich odpo­wie­dzial­no­ści za chrze­ści­jań­skie wycho­wa­nie dziecka oraz przy­go­to­wać ich do uczest­nic­twa w obrzę­dach Chrztu. (sta­tut 417)

Rodzice chrzestni

Przy wybo­rze kan­dy­da­tów na rodzi­ców chrzest­nych należy uwzględ­nić wymogi prawa kano­nicz­nego: wiek – ukoń­czone 16 lat; osoby, które są kato­li­kami prak­ty­ku­ją­cymi, regu­lar­nie uczest­ni­czą w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, przy­jęły sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, przy­stę­pują do sakra­mentu Pokuty, swoim postę­po­wa­niem dają przy­kład chrze­ści­jań­skiego życia. (sta­tut 418)
Rodzi­cami chrzest­nymi nie mogą być osoby żyjące w nie­sa­kra­men­tal­nym związku oraz te, które cho­ciaż są kato­li­kami, noto­rycz­nie zanie­dbują prak­tyki reli­gijne i pro­wa­dzą życie naganne. (sta­tut 419)

Rodzice chrzestni przed chrztem winni przy­stą­pić do sakra­mentu Pokuty. Chrzestny pocho­dzący z innej para­fii winien przed­sta­wić zaświad­cze­nie od swo­jego pro­bosz­cza czy speł­nia warunki wyma­gane dla posługi chrzest­nego. (sta­tut 420)

Miej­sce Chrztu

Chrzest powi­nien być udzie­lany w kościele para­fial­nym rodzi­ców dziecka. (sta­tut 424)

Czas udzie­la­nia sakra­mentu

Synod zaleca udzie­la­nie sakra­mentu Chrztu w nie­dzielę przy licz­nym udziale wier­nych. Dniem szcze­gól­nym dla udzie­la­nia Chrztu jest Wigi­lia Paschalna. Jeśli prze­ma­wiają za tym słuszne racje, Chrztu można udzie­lić w jakim­kol­wiek dniu. (sta­tut 426)

Uro­czy­sto­ści zwią­zane z chrztem

Dusz­pa­ste­rze niech zachę­cają wier­nych, aby z racji Chrztu dziecka urzą­dzali uro­czy­sto­ści domowe skromne i bez alko­holu. Niech także zachę­cają do wpro­wa­dza­nia zwy­czaju obcho­dów pierw­szej rocz­nicy Chrztu z udzia­łem rodzi­ców, rodziny i chrzest­nych. (sta­tut 428)


Udzie­la­nie sakra­mentu chrztu św. w para­fii Chry­stusa Króla w Jaro­ci­nie