I Synod Die­ce­zji Kali­skiej mówi:

Eucha­ry­stia sta­nowi źró­dło i szczyt całego życia chrze­ści­jań­skiego. W niej zawiera się naj­więk­sze i pełne duchowe dobro Kościoła, to jest sam Chry­stus. Spra­wu­jąc Eucha­ry­stię, wierni jed­no­czą się z Chry­stu­sem i w Nim jed­no­czą się mię­dzy sobą w bosko-ludzką wspól­notę Kościoła. W ten spo­sób Eucha­ry­stia buduje i obja­wia Kościół. (sta­tut 440)

Uczest­nic­two wier­nych w Eucha­ry­stii

Obo­wiąz­kowi uczest­ni­cze­nia we Mszy św. zadość­czyni ten, kto w niej bie­rze udział w nie­dziele i święta lub w dniu poprze­dza­ją­cym wie­czo­rem, to jest od godziny 1600. Ze względu na pod­kre­śle­nie świą­tecz­nego cha­rak­teru nie­dzieli i święta Synod zachęca, by uczest­ni­czyć we Mszy w sam dzień świą­teczny. (sta­tut 473)

Obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy świę­tej obej­muje wszyst­kie nie­dziele oraz uro­czy­sto­ści i święta naka­zane, do któ­rych należą:

 • Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skiego – 25 grud­nia,
 • Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­cielki – 1 stycz­nia,
 • Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego – 6 stycz­nia,
 • Uro­czy­stość Naj­święt­szego Ciała i Krwi Pań­skiej (Boże Ciało),
 • Uro­czy­stość Wnie­bow­zię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny – 15 sierp­nia,
 • Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. (sta­tut 474)

Należy zachę­cać wier­nych, aby, zgod­nie z tra­dy­cją, uczest­ni­czyli w Eucha­ry­stii i przyj­mo­wali Komu­nię świętą także w święta nie naka­zane:

 • Nie­po­ka­lane Poczę­cie NMP – 8 grud­nia,
 • św. Szcze­pana (drugi dzień oktawy Naro­dze­nia Pań­skiego) – 26 grud­nia,
 • Matki Bożej Grom­nicz­nej – 2 lutego,
 • św. Józefa, głów­nego Patrona Die­ce­zji Kali­skiej – 19 marca,
 • Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny (drugi dzień oktawy Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego),
 • Święto Naj­święt­szej Maryi Panny, Matki Kościoła (ponie­dzia­łek po Zesła­niu Ducha Świę­tego),
 • św. Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła – 29 czerwca. (sta­tut 475)

Synod zachęca, aby pie­lę­gno­wać zwy­czaj uczest­ni­cze­nia we Mszy świę­tej rów­nież w dni powsze­dnie, szcze­gól­nie Adwentu i Wiel­kiego Postu, w pierw­sze piątki oraz w pierw­sze soboty mie­siąca. (sta­tut 476)

Pierw­sza Komu­nia święta w para­fii przy­na­leż­no­ści

I Synod Die­ce­zji Kali­skiej mówi:

Dzieci powinny przy­stę­po­wać do I Komu­nii św. w swo­ich para­fiach, rów­nież wów­czas, kiedy na lek­cje reli­gii uczęsz­czają w szkole poło­żo­nej na tere­nie poza para­fią ich przy­na­leż­no­ści. W para­fii uczest­ni­czą bowiem we Mszy św. nie­dziel­nej, dzięki czemu na trwałe wko­rze­niają się we wspól­notę Kościoła, poznają ją i wycho­wują się do regu­lar­nego udziału w jej życiu, zwłasz­cza we Mszy św. w nie­dzielę. Nie zabez­pie­cza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głęb­sze prze­ży­cie wiary, lecz w dłuż­szej per­spek­ty­wie nie­sie nie­bez­pie­czeń­stwo zanie­cha­nia życia reli­gij­nego. Grupa szkolna koń­czy się bowiem z chwilą ukoń­cze­nia szkoły. Wów­czas brak wko­rze­nie­nia w para­fię może prze­ja­wić się w utra­cie więzi z Kościo­łem, zwłasz­cza przez per­ma­nentną absen­cję na Mszy św. nie­dziel­nej. (aneks 19)