Święty Janie Mario Vian­neyu z podzi­wem wspo­mi­namy
twoje ode­rwa­nie się od rze­czy docze­snych, głę­boką pokorę i akcep­ta­cję upo­ko­rzeń; Twoje męstwo w prze­ciw­no­ściach i ata­kach sza­tana; Twoją czy­stość, zjed­no­cze­nie z Bogiem i miłość do Eucha­ry­stii; Twoje współ­czu­cie dla wszyst­kich ludzi, zwłasz­cza dla cho­rych, ubo­gich i grzesz­ni­ków.
Przyjdź z pomocą kapła­nom z naszej para­fii w dąże­niu
do naby­cia tych cnót, któ­rymi Ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapła­nami według Bożego Serca.
Amen

Powołania z naszej parafii

  • o. Gwidon Borkiewicz OFM (wyświęcony w 1992 roku)
  • ks. Maciej Dudek (wyświęcony w 1994 roku)
  • ks. Rafał Rydlewski (wyświęcony w 1998 roku)
  • ks. Tomasz Kubiak (wyświęcony w 2000 roku)
  • ks. Dawid Nowak SDB (wyświęcony w 2012 roku)