Zapytanie Ofertowe – malowanie kościoła.

Zamawiający:                                                                                                                                                                                                                                                                           Jarocin, 23 września 2020 roku.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla                                  

ul. Tadeusza Kościuszki 14 A

63-200 JAROCIN

Tel. 62 747 25 79 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na: 

Malowanie wnętrza kościoła p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z malowaniem wnętrza kościoła w zakresie:

 1. Miejscowe naprawy i uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
 2. Przygotowanie podłoża: oczyszczenie, zmycie i przetarcie
 3. Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.

Prace planowane są w dwóch etapach. Termin realizacji: lata 2021 i 2022.

Gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.

II. KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający pozostawia sobie prawo swobodnego wyboru oferty ze szczególnym uwzględnieniem ceny  oraz przedstawionych referencji.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Zainteresowanych realizacją przedmiotu zapytania ofertowego prosimy o kontakt e-mailowy na adres: parafia@chrystuskrol.org.pl lub telefoniczny pod numerem 62 747 25 79 od poniedziałku do piątku w godz. 20.00 – 22.00 w celu uzgodnienia sposobu przekazania formularza ofertowego.
 2. Oferty należy składać osobiście w biurze parafialnym w Jarocinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14A w godzinach urzędowania, lub przesłać pocztą na adres parafii w kopercie z napisem: „Oferta na malowanie wnętrza kościoła p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie”.
 3. Termin złożenia oferty: do 13 listopada 2020 roku do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia oraz za poszczególne etapy.
 5. Wykonawca do oferty załącza kosztorys ofertowy oraz stosowne referencje.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
 3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia staje się niewykonalne lub zmieniły się warunki realizacji zamówienia, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, bądź unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 8. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Do otrzymania:

– przedmiar robót (kosztorys ofertowy)

Comments are closed.