Ważne komunikaty i zalecenia

Zmiana terminu Pierwszej Komunii Świętej
Zgodnie z sugestią Rady Rodziców Komunijnych I Komunia Św. w Parafii Chrystusa Króla w Jarocinie zostaje przeniesiona na niedzielę 27 września o godz. 11.00.
Ks. Proboszcz Rafał Sobieraj
Komunikat parafialny z dnia 2020.03.24

W związku z epi­de­mią koro­na­wi­rusa organy pań­stwowe zde­cy­do­wały, że w Mszy Świę­tej lub innym obrzę­dzie reli­gij­nym nie będzie mogło uczest­ni­czyć jed­no­cze­śnie wię­cej niż 5 osób, nie licząc osób spra­wu­ją­cych posługę. Mając na uwa­dze zdro­wie i życie Para­fian pro­simy o pozo­sta­nie w domach.

We Mszach św. odpra­wia­nych w naszej para­fii od 25 marca w kaplicy Matki Bożej mogą uczest­ni­czyć naj­wy­żej 4 osoby spo­śród naj­bliż­szej rodziny. W przy­padku Mszy Św. kon­ce­le­bro­wa­nych odpra­wia­nych w 2 inten­cjach pro­simy, aby uczest­ni­czyły naj­wy­żej po 2 osoby z każ­dej rodziny. Pozo­sta­łych pro­simy o łącz­ność duchową i pozo­sta­nie w domach.

Pozo­sta­jąc w domach bądźmy złą­czeni duchowo w modli­twie, zwłasz­cza różań­co­wej o godz. 20.30 modląc się o wyga­śnię­cie epi­de­mii i w inten­cji cho­rych oraz tych, któ­rzy im i nam służą.

Dyspensa Biskupa Kaliskiego dla wszystkich wiernych

Kuria Die­ce­zjalna w Kali­szu infor­muje, że Biskup Kali­ski w związku z trwa­ją­cym sta­nem epi­de­mii, zgod­nie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kano­nicz­nego, udzie­lił dys­pensy od obo­wiązku nie­dziel­nego uczest­nic­twa we Mszy św. do odwo­ła­nia wszyst­kim wier­nym Die­ce­zji Kali­skiej oraz wszyst­kim oso­bom prze­by­wa­ją­cym na jej tere­nie.

Sko­rzy­sta­nie z dys­pensy ozna­cza, że nie­obec­ność na Mszy św. we wska­za­nym cza­sie nie jest grze­chem. Jed­no­cze­śnie Biskup Kali­ski zachęca, aby osoby korzy­sta­jące z dys­pensy trwały na oso­bi­stej i rodzin­nej modli­twie oraz duchowo łączyły się ze wspól­notą Kościoła poprzez trans­mi­sje radiowe, tele­wi­zyjne lub inter­ne­towe.

ks. Mar­cin Papu­ziń­ski
Kanc­lerz Kurii

Zmiana terminu przedświątecznych odwiedzin chorych

Przenosimy na termin późniejszy przedświąteczne odwiedziny chorych planowane na sobotę 28 marca; jednakże jesteśmy gotowi na każde wezwanie udać się do chorego z posługą sakramentalną.

Odpust specjalny dla wiernych dotkniętych pandemią Covid-19

Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska udzie­liła odpu­stu spe­cjal­nego wier­nym dotknię­tym cho­robą zakaźną spo­wo­do­waną koro­na­wi­ru­sem, a także pra­cow­ni­kom służby zdro­wia, człon­kom rodzin i wszyst­kim tym, któ­rzy opie­kują się oso­bami zaka­żo­nymi.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wier­nym dotknię­tym cho­robą zakaźną spo­wo­do­waną Covid-19, powszech­nie znaną jako koro­na­wi­rus, a także pra­cow­ni­kom służby zdro­wia, człon­kom rodzin i wszyst­kim tym, któ­rzy w jakim­kol­wiek cha­rak­te­rze, także poprzez modli­twę, opie­kują się nimi, udziela się daru spe­cjal­nych odpu­stów.

„Wesel­cie się nadzieją! W uci­sku bądź­cie cier­pliwi, w modli­twie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napi­sane przez św. Pawła do Kościoła w Rzy­mie roz­brzmie­wają w całej histo­rii Kościoła i ukie­run­ko­wują myśli wier­nych w obli­czu wszel­kich cier­pień, cho­rób i nie­szczęść.

Obecna chwila, w któ­rej cała ludz­kość zagro­żona nie­wi­dzialną i pod­stępną cho­robą, która od pew­nego czasu stała się czę­ścią życia każ­dego czło­wieka, nazna­czona jest dzień po dniu drę­czą­cymi oba­wami, nowymi nie­pew­no­ściami, a przede wszyst­kim powszech­nym cier­pie­niem fizycz­nym i moral­nym.

Kościół, idąc za przy­kła­dem swego Boskiego Mistrza, zawsze trosz­czył się o cho­rych. Jak wska­zał św. Jan Paweł II, sens ludz­kiego cier­pie­nia jest dwo­jaki: „Jest nad­przy­ro­dzony, ponie­waż zako­rze­nia się w Boskiej tajem­nicy Odku­pie­nia świata. Jest rów­no­cze­śnie głę­boko ludzki, ponie­waż czło­wiek odnaj­duje w nim sie­bie, swoje czło­wie­czeń­stwo, swoją god­ność, swoje posłan­nic­two” (List apo­stol­ski Salvi­fici Dolo­ris, 31).

Rów­nież papież Fran­ci­szek w tych ostat­nich dniach oka­zał swoją ojcow­ską bli­skość i pono­wił swoje zapro­sze­nie do nie­ustan­nej modli­twy za cho­rych na koro­na­wi­rusa.

Aby wszy­scy Ci, któ­rzy cier­pią z powodu Covid-19, wła­śnie w tajem­nicy tego cier­pie­nia odkryli na nowo „samo odku­pień­cze cier­pie­nie Chry­stusa” (tamże, 30), Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska, ex auc­to­ri­tate Summi Pon­ti­fi­cis, ufa­jąc słowu Chry­stusa Pana i uzna­jąc w duchu wiary, że obecną epi­de­mię należy prze­ży­wać w duchu oso­bi­stego nawró­ce­nia, udziela daru odpu­stów zgod­nie z nastę­pu­ją­cym zarzą­dze­niem.

Udziela się odpu­stu zupeł­nego wier­nym cier­piącym na koro­na­wi­rusa, któ­rzy pod­le­gają kwa­ran­tan­nie na pole­ce­nie władz sani­tar­nych w szpi­ta­lach lub we wła­snych domach, jeśli w duchu ode­rwa­nym od jakie­go­kol­wiek grze­chu, zjed­no­czą się duchowo poprzez środki maso­wego prze­kazu z cele­bra­cją Mszy Świę­tej, odma­wia­niem Różańca Świę­tego, poboż­nej prak­tyki Drogi Krzy­żo­wej lub innych form poboż­no­ści, a przy­naj­mniej odmó­wią Wyzna­nie Wiary, Modli­twę Pań­ską i pobożne wezwa­nie do Naj­święt­szej Maryi Panny, ofia­ru­jąc tę próbę w duchu wiary w Boga i miło­ści wobec swo­ich braci i sióstr, z wolą wypeł­nie­nia zwy­kłych warun­ków (spo­wiedź sakra­men­talna, komu­nia eucha­ry­styczna i modli­twa w inten­cji Ojca Świę­tego) tak szybko, jak będzie to moż­liwe.

Pra­cow­nicy służby zdro­wia, człon­ko­wie rodzin i wszy­scy Ci, któ­rzy za przy­kła­dem Dobrego Sama­ry­ta­nina, nara­ża­jąc się na ryzyko zara­że­nia, opie­kują się cho­rymi na koro­na­wi­rusa według słów Boskiego Odku­pi­ciela: „Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przy­ja­ciół swo­ich” (J 15, 13), otrzy­mają ten sam dar odpu­stu zupeł­nego na tych samych warun­kach.

Ponadto, Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska udziela odpu­stu zupeł­nego na tych samych warun­kach z oka­zji obec­nej epi­de­mii świa­to­wej nawet tym wier­nym, któ­rzy ofia­rują nawie­dze­nie Naj­święt­szego Sakra­mentu, lub Ado­ra­cję Eucha­ry­styczną, lub lek­turę Pisma Świę­tego przez co naj­mniej pół godziny, lub odmó­wie­nie różańca świę­tego, lub pobożne odpra­wie­nie Drogi Krzy­żo­wej, lub odmó­wie­nie Koronki do Miło­sier­dzia Bożego, w inten­cji prze­bła­ga­nia Boga Wszech­mo­gą­cego o koniec epi­de­mii, ulgę dla tych, któ­rzy cier­pią i zba­wie­nie wieczne dla tych, któ­rych Pan powo­łał do sie­bie.

Kościół modli się za tych, któ­rzy nie mogą przy­jąć sakra­mentu namasz­cze­nia cho­rych i wia­ty­ków, powie­rza­jąc Bożemu miło­sier­dziu wszyst­kich i każ­dego z osobna na mocy komu­nii świę­tych i udziela wier­nym odpu­stu zupeł­nego w chwili śmierci, pod warun­kiem, że byli nale­ży­cie dys­po­no­wani i zwy­kle za życia modlili się (w tym przy­padku Kościół zastę­puje trzy zwy­cza­jowe warunki). W celu uzy­ska­nia tego odpu­stu zaleca się uży­wa­nie kru­cy­fiksu lub krzyża (por. Enchi­ri­dion indul­gen­tia­rum, nr 12).

Niech Naj­święt­sza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdro­wie­nie Cho­rych i Wspo­mo­ży­cielka Wier­nych, nasza Orę­dow­niczka, pomoże cier­piącej ludz­ko­ści, odda­la­jąc od nas zło tej pan­de­mii i wyjed­nu­jąc nam wszel­kie dobro nie­zbędne dla naszego zba­wie­nia i uświę­ce­nia.

Niniej­szy dekret jest ważny nie­za­leż­nie od wszel­kich prze­pi­sów sta­no­wią­cych ina­czej.

W Rzy­mie, w sie­dzi­bie Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Pia­cenza
Peni­ten­cjarz Więk­szy

Ks. Prał. Krzysz­tof Nykiel
Regens

Biuro parafialne – zmiany

Biuro parafialne czynne tylko w pilnych przypadkach. Kontakt telefoniczny w godzinach otwarcia biura nr tel. 62 747 25 79

Wydarzenia w parafii