I Synod diecezji Kaliskiej mówi:

„W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską” (statut 132).

Cele i zadania Rady:

 1. rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok),
 2. poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej,
 3. przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic,
 4. troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych),
 5. ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary,
 6. wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu,
 7. przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny,
 8. informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Członkowie Rady (statut 133):

 1. wikariusze,
 2. przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii,
 3. katecheci w liczbie 1-3 osób,
 4. organista,
 5. kościelny,
 6. po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego,
 7. przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób,
 8. przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób,
 9. członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (statut 136)

Parafialna Rada Duszpasterska w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie ukonstytuowała się z osób zatroskanych o dobro parafii i zaangażowanych w jej życie. Spotkania, których termin podawany jest w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich, odbywają się w salce parafialnej i są otwarte dla wszystkich, którzy pragną włączyć się w troskę o dobro naszej parafii.