I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

Bierzmowanie, zwane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, mocą znamienia daru Ducha Świętego jednoczy chrześcijanina pełniej z Chrystusem i Kościołem, udziela mu siły do wzrastania w życiu Bożym, uzdalnia i zobowiązuje go, jako świadka Chrystusa, do apostołowania słowem i czynem w świecie, by jego życie społeczne i publiczne przepajać i kształtować duchem i wartościami Ewangelii, powołuje i uzdalnia do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła, zwłaszcza w liturgii niedzielnej Eucharystii. (statut 429)

Uroczystość Bierzmowania jest wydarzeniem w życiu Kościoła w parafii, dlatego cała wspólnota parafialna powinna być dobrze poinformowana i przygotowana do uroczystości poprzez kazania, pouczenia, modlitwę. Szczególne znaczenie w przygotowaniu mają osobne spotkania z rodzicami i świadkami Bierzmowania.
Synod zachęca, aby w bliskości Bierzmowania urządzić dla kandydatów, ich rodziców i świadków osobny dzień skupienia, połączony z przystąpieniem do sakramentu Pojednania.

Uroczystość Bierzmowania powinna zgromadzić parafię jak najliczniej w jej świątyni. Synod zachęca, by w miesiącach poprzedzających Bierzmowanie organizować pielgrzymki do Katedry, gdzie zostało poświęcone krzyżmo – materia sakramentu. Dniami szczególnie podatnymi dla organizowania pielgrzymek są: Wielki Czwartek, rocznica ustanowienia Diecezji, święcenia kapłańskie. (statut 431)

Przyjmujący sakrament Bierzmowania

Kandydat powinien wyrazić wolę przyjęcia tego sakramentu i być należycie przygotowanym, powinien także osiągnąć odpowiedni wiek umożliwiający mu odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz świadome podjęcie zadań, do których zobowiązuje sakrament Bierzmowania. Decyzja o dopuszczeniu do Bierzmowania należy do proboszcza, który ją podejmuje po konsultacji z katechetami i rodzicami. (statut 432)

Zapóźnieni

Wierni, którzy z różnych powodów nie przyjęli sakramentu Bierzmowania we właściwym czasie, powinni go przyjąć po należytym przygotowaniu najpóźniej przed wstąpieniem w związek małżeński. (statut 435)

Świadek Bierzmowania

Świadek ma troszczyć się o to, aby bierzmowany postępował godnie, jak przystało uczniowi Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki wypływające z tego sakramentu. Świadkiem powinien być: katolik, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od kary kanonicznej, po ukończeniu 16 roku życia. Wypada, aby świadkiem Bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego. w przypadku braku innych świadkiem może być ojciec lub matka bierzmowanego. (statut 436)