Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu „Światło – Życie”

Zada­niem Dni Wspól­noty jest budo­wa­nie jed­no­ści Ruchu na wszyst­kich szcze­blach zaan­ga­żo­wa­nia, wszyst­kich grup sta­no­wych i wie­ko­wych poprzez zacho­wa­nie jed­no­ści tre­ści, jed­no­ści punk­tów pro­gramu i jed­no­ści cza­so­wej. Nasza para­fia po raz pierw­szy gościła Domowy Kościół na rejo­no­wym dniu wspól­noty. Gości­li­śmy rejon ostrow­ski. Przy­były do nas mał­żeń­stwa z Kro­to­szyna, Ostrowa Wlkp., Koby­lina, Roz­dra­żewa, Koź­mina Wlkp. oraz nasze lokalne z Jaro­cina. Wszytko po to aby we wspól­no­cie wzra­stać i uświę­cać się.

Spo­tka­nie roz­po­częła para rejo­nowa Patry­cja i Grze­gorz wpro­wa­dza­jąc wszyst­kich w tema­tykę dnia wspól­noty. Kon­fe­ren­cję na temat potrzeby bycia świad­kiem wygło­sił zwią­zany z Oazą nasz wika­riusz ks. Michał Korach. Jak trak­tu­jemy mło­dych? Jak się do nich odno­simy? To jedne z wielu pytań do pracy w gru­pie jakie sta­nęły przed bio­rą­cymi udział w spo­tka­niu wspól­noty.

Zwień­cze­niem była Eucha­ry­stia i poczę­stu­nek w budyn­kach Nie­pu­blicz­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej im. Tade­usza Kościuszki. Dzię­ku­jemy dyrek­cji za gościnę w murach szkoły. Wyraz wdzięcz­no­ści kie­ru­jemy do ks. Pro­bosz­cza Rafała za słowa uzna­nia i za gościnę w para­fii.

Comments are closed.